So sánh sự giống và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

0
1053
so-sanh-ke-toan tc-qt
So sánh sự giống và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Kế toán là bộ phận không thể thiếu tại bất kì doanh nghiệp nào. Bộ phận kế toán đảm nhiệm vai trò cung cấp thông tin về hoat động tài chính cho cả người quản lý ở bên trong doanh nghiệp và các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp. Chính vì tính chất về phạm vi cung cấp và phục vụ các thông tin khác nhau, nên kế toán của doanh nghiệp được chia thành kế toán quản trị và kế toán tài chính.

so-sanh-ke-toan tc-qt
So sánh sự giống và khác nhau giữa kế toán tài chính và kế toán quản trị

Điểm chung giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

  • Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều đề cập đến các sự kiện kinh tế trong doanh nghiệp và đều quan tâm đến tài sản, nợ phải trả, nguồn vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí và kết quả hoạt động, quá trình lưu chuyển tiền tệ của doanh nghiệp. Một bên phản ảnh tổng quát còn một bên phản ảnh cụ thể và chi tiết của sự tổng quát đó.
  • Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều dựa trên nền tảng những ghi chép ban đầu của kế toán.
  • Kế toán quản trị và kế toán tài chính đều biểu hiện trách nhiệm của người quản lý và đều là công cụ quản lý doanh nghiệp.
Kế toán quản trị hay kế toán tài chính đều là một bộ phận kế toán của doanh nghiệp

Tóm lại, kế toán quản trị hay kế toán tài chính đều là kế toán nên chúng mang trong mình những chức năng của bộ phận kế toán nói chung. Do đối tượng sử dụng và mục đích cung cấp thông tin khác nhau nên chúng có những điểm khác nhau đáng kể.

Sự khác nhau giữa kế toán quản trị và kế toán tài chính

  • Về đối tượng sử dụng thông tin: Đối tượng của kế toán quản trị là các thành viên trong doanh nghiệp bao gồm: Ban giám đốc, Chủ sở hữu, Trưởng bộ phận,… Trong khi đối tượng của kế toán tài chính chủ yếu là ngoài doanh nghiệp bao gồm: Các cổ đông, Cơ quan thuế, Cơ quan quản lý tài chính,…
  • Về nguyên tắc trình bày và cung cấp thông tin: kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán theo quy định pháp luật. Trái lại, do yêu cầu phải nắm bắt nhanh các cơ hội kinh doanh đa dạng nên kế toán quản trị cần phải linh hoạt, nhanh chóng và phù hợp với từng quyết định của người quản trị, không buộc phải tuân thủ các nguyên tắc hay chuẩn mực kế toán chung.
  • Về tính pháp lý của kế toán: Đối với kế toán tài chính hệ thống sổ sách, ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân theo các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận. Ngược lại, kế toán quản trị lại mang tính nội bộ, thuộc thẩm quyền của từng doanh nghiệp phù hợp với đặc thù quản lý, yêu cầu quản lý, điều kiện và khả năng quản lý cụ thể của từng doanh nghiệp.
  • Về đặc điểm của thông tin: Thông tin của kế toán tài chính là thông tin thực hiện về những nghiệp vụ đã phát sinh, được thu thập từ các chứng từ ban đầu về kế toán. Trong khi đó, thông tin của kế toán quản trị chủ yếu đặt trọng tâm cho tương lai vì phần lớn nhiệm vụ của nhà quản trị là lựa chọn phương án cho một sự kiện hoặc một quá trình chưa xảy ra.
  • Về hình thức báo cáo sử dụng: Báo cáo được sử dụng trong kế toán tài chính là các Báo cáo tài chính phản ánh tổng quát về sản nghiệp, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời kỳ gồm Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính. Còn báo cáo của kế toán quản trị đi sâu vào từng bộ phận, từng khâu công việc của doanh nghiệp như báo cáo chi phí sản xuất và giá thành, báo cáo nợ phải trả, báo cáo nhập xuất và tồn kho của hàng tồn kho…
ke-toan-tong-hop-khach-san-1
Đối tượng của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính

Tham khảo các khóa học về Tài chính – Kế toán để bổ sung kiến thức cần thiết trong lĩnh vực Tài chính – Kế toán.

>>Xem thêm: Khóa học Tài chính – Kế toán tại hệ thống đào tạo trực tuyến Smartrain.vn

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here